Σύσκεψη για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου με τίτλο
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε
συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για
την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»
που
υλοποίησε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», έλαβε χώρα
την Τρίτη 18 Ιουλίου 2023, στο Δημοτικό Κατάστημα Κριεζών, Δήμου Κύμης-
Αλιβερίου.
Τη σύσκεψη συντόνισαν ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης και η
αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Δασικής Πολιτικής, Κτηνοτροφίας, Χωρικού Σχεδιασμού
και Προστατευόμενων Περιοχών και Πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος και
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κατερίνα Καλαντζή
, ενώ τα αποτελέσματα
της μελέτης παρουσίασε ο Συντονιστής και Επιστημονικός Υπεύθυνος Δρ. Λεόντιος
Λεοντιάδης
με την επιστημονική ομάδα του. Επίσης συμμετείχαν: ο Αντιπεριφερειάρχης
Επιχειρηματικότητας και Εξωστρέφειας Στερεάς Ελλάδας Ευάγγελος Κούκουζας
, ο
Δήμαρχος Κύμης – Αλιβερίου Αθανάσιος Μπουραντάς
, υπηρεσιακά στελεχη της Π.Ε.
Εύβοιας και του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου και Εκπρόσωποι Φορέων της Επιτροπής
Κοινωνικού Ελέγχου.
Από την ολοκληρωμένη επιστημονική διερεύνηση της ποιότητας του περιβάλλοντος
στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου, που διενεργήθηκε με σχεδιασμένες
δειγματοληψίες, εξειδικευμένες χημικές αναλύσεις, με τη χρήση υπολογιστικών
μοντέλων για την παρακολούθηση της επίδρασης των εκχύσεων χημικών παραγόντων
από τη δράση των βιομηχανικών μονάδων στην ποιότητα της ατμόσφαιρας, του
εδάφους, των υπογείων υδάτων, καθώς και στα κτηνοτροφικά και αγροτικά προϊόντα,
προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:
 Δεν διαπιστώθηκαν, τις ημέρες μετρήσεων, υπερβάσεις αέριων εκπομπών στο
εργοστάσιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής και της ΔΕΗ στο Μηλάκι Αλιβερίου για: διοξίνες,
βαρέα μέταλλα, ανόργανους ρύπους, ολικό οργανικό άνθρακα και αιωρούμενα
σωματίδια.
 Οι τιμές συγκέντρωσης συνολικής τοξικότητας διοξινών και φουρανίων που
μετρήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αλιβερίου κυμαίνονταν σε χαμηλά

επίπεδα, παρόμοια με αυτά που ανιχνεύονται σε αγροτικές περιοχές,
απομακρυσμένες από αστικές δραστηριότητες.
 Δεν παρατηρήθηκε υπέρβαση των νομοθετικών ορίων όσον αφορά στην
ποιότητα των υπόγειων υδάτων και του εδάφους.
 Όλα τα δείγματα αυγών, γάλακτος και ελαιόλαδου που ελέγχθηκαν είναι εντός
των μέγιστων επιτρεπτών ορίων που ορίζονται από τον κανονισμό 1259/2011
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τιμές συγκεντρώσεων διοξινών που
προσδιορίστηκαν σε κάποια δείγματα αυγών είναι μικρότερες από τα μέγιστα
επιτρεπόμενα όρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά ελαφρά υψηλότερες από
τον μέσο όρο συγκεντρώσεων που ανιχνεύονται συνήθως σε αυγά ελληνικής
προέλευσης.
Τα ανωτέρω αποτελέσματα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας: https://pste.gov.gr/exipni-periferia/paratiritirio-perivallontos/#tab-id-5
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Εύβοιας Γιώργος Κελαϊδίτης, μετά το πέρας της σύσκεψης,
δήλωσε σχετικά: «Πραγματοποιήσαμε ένα σημαντικό πρώτο βήμα στη λειτουργία του
Παρατηρητηρίου Περιβάλλοντος Αλιβερίου, με την ολοκλήρωση και παρουσίαση της
μελέτης περιβαλλοντικών παραμέτρων της ευρύτερης περιοχής από τον πλέον
αξιόπιστο και διαπιστευμένο φορέα, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
“Δημόκριτος”.  Τα αποτελέσματα και τα συμπεράσματα της μελέτης ήταν ενθαρρυντικά
σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της βιομηχανικής δραστηριότητας στην
περιοχή του Αλιβερίου, αποδεικνύοντας με μετρήσιμα επιστημονικά δεδομένα, ότι οι
προσπάθειες που έχουν γίνει διαχρονικά από όλους τους φορείς και την κοινωνία των
πολιτών για την ισόρροπη και φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη της τοπικής
οικονομίας έχουν αποδώσει.  Το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος Αλιβερίου ξεκινά πάνω
σε μια στέρεη επιστημονική βάση και συνεχίζει τις εργασίες του προκειμένου να
θωρακίσει μέσα από τη συνεργασία Πολιτείας, Κοινωνίας των Πολιτών και των φορέων,
την αειφορία και το μέλλον του τόπου μας».

Η Αντιπεριφερειάρχης Δασικής Πολιτικής, Κτηνοτροφίας, Χωρικού Σχεδιασμού και
Προστατευόμενων Περιοχών Κατερίνα Καλαντζή
συμπλήρωσε: «Η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας, ο Περιφερειάρχης Φάνης Σπανός, αλλά και όλοι μας εμπράκτως στηρίζουμε
κάθε προσπάθεια προστασίας του φυσικού μας περιβάλλοντος και διασφαλίζουμε την
υγεία των κατοίκων της ΠΣΤΕ. Αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα ρύπανσης εν
τη γενέσει του και συμβάλλουμε στην αντιμετώπισή του με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia