Με απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανού εντάχθηκε η πράξη: «Παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας με σκοπό την ωρίμανση μελετών για έργα ύδρευσης του Δήμου Καμένων Βούρλων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας: «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».

Φυσικό αντικείμενο της πράξης είναι η εκπόνηση με ίδια μέσα, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Καμένων Βούρλων (με την υποστήριξη Τεχνικού Συμβούλου στην επίβλεψη, τον έλεγχο και την έγκρισή τους) των μελετών ωρίμανσης των ακόλουθων έργων ύδρευσης:

➢ «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Χρυσής Ακτής».

➢ «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Παραλίας Καινούργιου».

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Δικαιούχος είναι ο Δήμος Καμένων Βούρλων και η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 62.339,76 ευρώ.

Από Panos_bfs