Ο Δήμαρχος του δήμου Κύμης Αλιβερίου κ. Μπουραντάς Αθανάσιος βάσει της απόφασης 530/2023

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της  Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε και   ισχύει. 

2. Τις σχετικές εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων. 3. Την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν 809 Α.Π. 85741/19.11.2021, Ορισμός Αντιδημάρχων. 

4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Κύμης –Αλιβερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του του Ν. 3852/ 2010, δικαιούται να ορίσει έως έξι (6) Αντιδημάρχους με αντιμισθία. 

5. Την υπ΄αριθ. 528/2023 απόφαση Δημάρχου περί αποδοχής παραίτησης του Αντιδημάρχου  Θεοδώρου Αλέξανδρου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Α. Ορίζει την Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ανδριώτη Αθηνά, Αντιδήμαρχο με αντιμισθία από  23/2/2023. 

Β. Μεταβιβάζει καθ΄ύλην αρμοδιότητες ως εξής: 

Υπεύθυνη Κοινωνικής Πολιτικής, Τουρισμού και Εθελοντισμού. 

Υπογράφει έγγραφα και πράξεις που αφορούν σε θέματα των αρμοδιοτήτων της. 

Την Αντιδήμαρχο κ. Ανδριώτη Αθηνά, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός της, θα αναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μπαράκος Νικόλαος. 

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Η παρούσα θα αναρτηθεί, στη διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και σε µία ημερήσια εφημερίδα  του Νοµού.

Από eXpressEvia