Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι ξεκινά η υλοποίηση
του Έργου της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, με τίτλο «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Ανάπτυξης του
Ανθρώπινου Δυναμικού και Καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των
Υποδομών και των Μεταφορών»
Βασική συνιστώσα του έργου είναι ότι θα προσδώσει περαιτέρω κύρος στα
σχετικά επαγγέλματα του κλάδου των Υποδομών και των Μεταφορών και θα
ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο της αγοράς προς τους επαγγελματίες του τομέα, όσο
και των ίδιων των επαγγελματιών στον εαυτό τους και στις δυνατότητές τους,
παρέχοντάς τους όλα τα εχέγγυα για την επανένταξη τους στην αγορά εργασίας
Αναλυτικότερα:
 Ωφελούμενοι του Έργου είναι 4.500 άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, σε
όλες τις Περιφέρειες της χώρας.
 Αντικείμενο της Πράξης είναι η παροχή ενεργειών επαγγελματικής
συμβουλευτικής, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης καθώς και
πιστοποίησης, ώστε να αποκτήσουν πρόσθετες γνώσεις και βασικές και
ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες, που θα έχουν θετική επίπτωση στην
ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και στην προώθησή τους στην
απασχόληση σε αντικείμενα που σχετίζονται με τους κλάδους των υποδομών
και των μεταφορών, τομείς οι οποίοι παρουσιάζουν σημαντική προοπτική
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της.
 Στους συμμετέχοντες, που θα ολοκληρώσουν τις παραπάνω διαδικασίες, θα
καταβληθεί εκπαιδευτικό επίδομα, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των πέντε
ευρώ (5,00 €/ ώρα παρακολούθησης), συμπεριλαμβανομένων όλων των
νόμιμων κρατήσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

-1980-

Δ/νση: Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα, Τηλ: (210) 3387105 (-06), Fax: 36.22.320,

e-mail: keeuhcci@uhc.gr, http://www.uhc.gr

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Μέσω της προτεινόμενης πράξης και των δράσεων Συμβουλευτικής,
Κατάρτισης (θεωρητικής και Πρακτικής) και Πιστοποίησης, θα ενισχυθούν οι
δυνατότητες απασχόλησης των ωφελούμενων μέσω της απόκτησης και της
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων στους κλάδους των μεταφορών και των
υποδομών με προοπτικές ανάπτυξης, συμβάλλοντας αφενός στη προώθηση τους στην
απασχόληση και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας, αφετέρου στην κοινωνική
τους επανένταξη.
Το εν λόγω έργο περιλαμβάνει υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένη
υποστήριξη σε ανέργους, μέσα από ένα ευρύ πλέγμα δράσεων, οι οποίες καλύπτουν
συμπληρωματικά διαφορετικές ανάγκες τους. Πρόκειται για σημαντικές υπηρεσίες
που παρέχονται άμεσα στους άνεργους, προάγουν την κοινωνική συνοχή και
παρέχουν εξατομικευμένη βοήθεια, για να διευκολυνθεί η κοινωνική τους ένταξη και
να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και η ένταξη/επανένταξη τους στην
αγορά εργασία.
Η Κεντρική Ένωση Επιμελητήριων απευθύνεται στα Επιμελητήρια – μέλη
της, και μέσω αυτών στις επιχειρήσεις, και τις ΚΑΛΕΙ να συμμετέχουν ενεργά
εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την
προσφορά θέσεων πρακτικής άσκησης.
Μέσω της ενεργούς συμμετοχής, όσο το δυνατόν περισσότερων επιχειρήσεων
και της επιτυχούς ολοκλήρωσης της Πράξης, η ΚΕΕΕ θα αναδείξει, για μια ακόμα
φορά, την βαρύτητα που δίνει στο θεσμό της Δια Βίου Μάθησης.
Αναλυτικά στοιχεία για το Πρόγραμμα καθώς και για τους επιλέξιμους ΚΑΔ
περιέχονται στην ειδική ιστοσελίδα:   https://apko05.uhc.gr/

Από eXpressEvia