Ένα έργο μείζονος σημασίας για την Εύβοια, και ιδίως για το βόρειο τμήμα, μπαίνει
σε τροχιά υλοποίησης, καθώς δημοπρατείται σήμερα η μελέτη του έργου
«Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τµήµα: Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι
(Στροφυλιά)», µε το σύστημα Μελέτη – Κατασκευή, προϋπολογισμού 7.900.000
ΕΥΡΩ.  Ως γνωστό, η ωρίμανση του πρώτου τμήματος του βόρειου οδικού άξονα
«Παράκαμψη Ψαχνών – Στροφυλιά» θα υλοποιηθεί από το ΥΠΟΜΕΔΙ, ενώ το
δεύτερο τμήμα «Στροφυλιά – Ιστιαία» από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Ο
συμβατικός χρόνος της μελέτης του πρώτου τμήματος είναι δεκαοκτώ μήνες και
στόχος είναι η κατασκευή του έργου να ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ειδικότερα, με την αρ. πρωτ.: Α/ΣΥΠ000/ΤΣ/Ο∆/406800/21-12-2022 Απόφαση της
Γενικής ∆ιεύθυνσης Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών &
Μεταφορών και σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: 384028/2-12-2022 Απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών & Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή: 
i. Εγκρίθηκε η δέσµευση σε βάρος του προϋπολογισµού του ενάριθµου έργου
2022ΝΑ47100025 της ΣΑΝΑ471 του Π∆Ε και διάθεση ισόποσης πίστωσης για την
ανάθεση σύµβασης µε τίτλο: «Κεντρικός Οδικός Άξονας Βόρειας Εύβοιας τµήµα:
Παράκαµψη Ψαχνών – Προκόπι (Στροφυλιά)» , µε προεκτιµώµενη αξία 7.900.000
ΕΥΡΩ (µε ΦΠΑ και απρόβλεπτα). 
ii. Εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή αυτοµάτως στο συνολικό ποσό του συµφωνητικού
που θα προκύψει, µε αντίστοιχη προσαρµογή του ΦΠΑ στο ποσό της σύµβασης. 
iii. Εγκρίθηκε ως διαδικασία για την ανάθεση της υπόψη µελέτης, η διαδικασία
διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την παρ. 2γ του
άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) σε συνδυασµό µε το
άρθρο 32Α αυτού (που προστέθηκε µε το Ν4605/2019, άρθρο 43, παράγραφος 1)
και µε κριτήριο ανάθεσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη
προσφορά. 
iv. Ορίστηκε ως Αναθέτουσα Αρχή και Προϊσταµένη Αρχή η Ειδική Υπηρεσία
∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών
(Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) της Γενικής Γραµµατείας Υποδοµών του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών και ως ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία το Τµήµα Μελετών &
Προγραµµατισµού αυτής (τµ. α). 
v. Εγκρίθηκε ο πίνακας οικονοµικών φορέων που θα µετέχουν στη διαπραγµάτευση
για την ανάθεση της µελέτης µε τίτλο: «ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ Ο∆ΙΚΟΣ ΆΞΟΝΑΣ ΒΟΡΕΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΨΑΧΝΩΝ – ΠΡΟΚΟΠΙ (ΣΤΡΟΦΥΛΙΑ)». 
vi. Εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων
Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε./Κ.Σ.Σ.Υ.) να
προβεί στην προβλεπόµενη ανάρτηση και αποστολή των σχετικών προσκλήσεων
στους οικονοµικούς φορείς, τη διενέργεια όλων των απαραίτητων διαδικασιών του
διαγωνισµού µε διαπραγµάτευση, τον ορισµό της επιτροπής αποσφράγισης

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

προσφορών, τη διαµόρφωση των λοιπών όρων της σύµβασης µε βάση την
προσφορά του µειοδότη και την υπογραφή αυτής σύµφωνα µε τις κείµενες
διατάξεις.  
Στη συνέχεια, µε την αρ. πρωτ.: 397226/13-12-2022 Απόφαση του Προϊσταµένου
της ΕΥ∆Ε/ΚΣΣΥ εγκρίθηκαν τα συµβατικά τεύχη για την προκήρυξη της σύµβασης
της εν λόγω µελέτης και ακολούθως µε την αρ. πρωτ.: 3982914-12-2022 Πρόσκληση
σε διαδικασία διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση, σύµφωνα µε την
οποία ορίζεται ως ηµεροµηνία και ώρα λήξης της προθεσµίας υποβολής των
προσφορών η 22 α  ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα Πέµπτη και ώρα η 11.00 π.µ. και ως
ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών η 22 α  ∆εκεµβρίου 2022, ηµέρα
Πέµπτη και ώρα η 11.30 µ.µ.. 
Πρόκειται για μία ακόμη θετική εξέλιξη για την βελτίωση των οδικών υποδομών της
Εύβοιας, που έρχεται να προστεθεί και να συμπληρώσει το σημαντικό έργο της
Παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών το οποίο ξεκινάει εντός του 2023.  
Ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης όλη αυτή την περίοδο με παρεμβάσεις του
τόσο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, όσο και στην
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών, παρακολουθεί την πορεία
του παραπάνω έργου από κοντά, παρεμβαίνοντας όταν χρειάζεται για να
ξεπεραστούν εμπόδια και να προχωρήσει γρηγορότερα η διαδικασία. Δεν έκρυψε,
λοιπόν, την ικανοποίησή του από για την σημερινή δημοπράτηση, δηλώνοντας ότι
«η σημερινή ημέρα είναι ιστορική για την Βόρεια Εύβοια, καθώς γίνεται το πρώτο
μεγάλο βήμα για να βγει από την ιδιότυπη απομόνωση, στην οποία έχει
καταδικαστεί από την έλλειψη υποδομών προσβασιμότητας. Συνολικά, η τετραετία
2019-2023 θα καταγραφεί στη συλλογική μνήμη ως η τετραετία της υλοποίησης των
μεγάλων έργων και οδικών υποδομών για την Εύβοια, προεξάρχοντος του
εμβληματικού έργου της Παράκαμψης Χαλκίδας – Ψαχνών. Μέχρι την ολοκλήρωσή
τους, βέβαια, έχουμε ακόμη πορεία να διανύσουμε και γι’ αυτό είμαστε εδώ για να
εγγυηθούμε την αίσια έκβαση των έργων».

Από eXpressEvia