Η Εκλογική Επιτροπή του Επιμελητηρίου Ευβοίας που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 47609/23-06-2023 (ΑΔΑ:6ΕΩΓΟΡ10-81Ψ) Απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.4497/2017 και του Π.Δ 372/1992, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Με το άρθρο 40 του Νόμου 5046/2023 (ΦΕΚ Α/137/29-7-2023) ορίστηκε ότι: «Η επόμενη, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, διαδικασία εκλογής των μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των Eπιμελητηρίων της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), διεξάγεται σε ημερομηνία μεταξύ της 15ης Νοεμβρίου 2024 και της 15ης Δεκεμβρίου 2024, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου επιμελητηρίου».
Η συσταθείσα Εκλογική Επιτροπή διακόπτει το έργο της μετά την έναρξη ισχύος του ως άνω Νόμου και θα το συνεχίσει με την ίδια σύνθεση μετά τον προσδιορισμό της νέας ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών ως άνω.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia