Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε
την Τετάρτη 26/07/2023 και ισχύει για την Πέμπτη 27/07/2023 προβλέπεται
Πολύ Υψηλός (κατηγορίας 4) και Ακραίος Κίνδυνος Εκδήλωσης
Πυρκαγιάς – Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορίας 5) για τις περιοχές
αρμοδιότητας των Δασαρχείων Αλιβερίου, Χαλκίδας, Λίμνης και Ιστιαίας.
 Σε εφαρμογή των υπ. αριθμ. 111118/29-05-2023 (ΑΔΑ: 6ΗΗ97ΛΗ-
40Σ) και 157334/21-07-2023 (ΑΔΑ: ΨΘΟΑ7ΛΗ-Φ9Α) αποφάσεων του
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευβοίας θα ισχύει το μέτρο της Απαγόρευσης
διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε
περιοχές ΝATURA καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση
όπως ορίζονται στις διατάξεις του Ν.998/1979 (Α΄289) για την αντιπυρική
περίοδο 2023 στην Π.Ε Ευβοίας, αρμοδιότητας των Δασαρχείων Αλιβερίου,

Χαλκίδας, Λίμνης και Ιστιαίας από την 12η βραδινή της Τετάρτης
26/07/2023 έως την 12η βραδινή της Πέμπτης 27/07/2023.
Η απαγόρευση δεν καταλαμβάνει πρόσωπα που κατοικούν ή
εργάζονται στις περιοχές αυτές, αποκλειστικά για τη μετακίνησή τους από και
προς την κατοικία ή την εργασία τους, καθώς και πρόσωπα που
μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου με την επιφύλαξη της δυνατότητας
επιβολής του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας και σε τμήματα του
δικτύου αυτού από τα κατά περίπτωση αρμόδια όργανα σύμφωνα με τις
κείμενες διατάξεις.
Της απαγόρευσης εξαιρούνται επίσης τα οχήματα και το προσωπικό
των κρατικών υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α, των Στρατιωτικών Υπηρεσιών, που
εποπτεύουν την απαγόρευση κυκλοφορίας, καθώς και τα μέλη των
εθελοντικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα και μετά από σχετική
συνεννόηση με την Πυροσβεστική Υπηρεσία ή τη Δασική Υπηρεσία ή τον
οικείο Δήμο, εκτελούν χρέη επιτήρησης δασικών οικοσυστημάτων κατά την
αντιπυρική περίοδο.
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3235/τ.Β΄/23-06-2023, σε κάθε παράβαση της
απαγόρευσης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 300€ από τις
αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση εφαρμογής της εν λόγω απόφασης
και τη βεβαίωση του προστίμου, που είναι η Ελληνική Αστυνομία, το
Πυροσβεστικό Σώμα, η Δασική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία.
Λαμβάνοντας υπόψη το υπ. αριθμ. Α2305/14-07-2023 έγγραφο της
Γ.Γ.Π.Π., όπου προβλέπεται από τους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες «η πιστή
εφαρμογή των αποφάσεων απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και
κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε
δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, κατά τις ημέρες και στις περιοχές
που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης
Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γ.Γ.Π.Π., είναι κατηγορίας 3 (υψηλή), κατηγορίας 4
(πολύ υψηλή) ή κατηγορίας 5 (κατάσταση συναγερμού)» ,
Καλούμε τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού, που θα ισχύσει το ανωτέρω μέτρο
απαγόρευσης, σε συνεργασία με τους διοργανωτές υπαίθριων

εκδηλώσεων κλπ , όπου ισχύει, να μεριμνήσουν για την ακύρωση ή
αναβολή τους μέχρι νεωτέρας.
Οι κατά τόπου αρμόδιες Αρχές επιτήρησης του μέτρου της
απαγόρευσης (Δασαρχείο, Αστυνομική Διεύθυνση Ευβοίας,
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες/Πυροσβεστικά Κλιμάκια, Στρατιωτικές
Υπηρεσίες Ευβοίας) να μεριμνήσουν για την αυστηρή εφαρμογή του
μέτρου.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ευβοίας και οι Υπηρεσίες που
εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από την
εκδήλωση δασικών πυρκαγιών έχουν τεθεί σε κατάσταση ετοιμότητας βάσει
του σχεδιασμού τους, προκειμένου να αντιμετωπιστούν πιθανά προβλήματα
που θα δημιουργηθούν από την εκδήλωση τους, όπως προβλέπεται στην υπ.
Αριθμ. 146/2020 (ΑΔΑ:ΨΦΗΞ7ΛΗ-ΛΦΓ) Απόφαση έγκρισης του Σχεδίου για
την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών, με την
κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ», από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Π.Στ.Ε.
Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας Π.Ε. Ευβοίας έχει ενημερώσει όλες
τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες,  τους Δήμους και  τις Εθελοντικές Οργανώσεις
προκειμένου να λάβουν όλα τα μέτρα πολύ υψηλής ετοιμότητάς τους καθώς
και για την πολύ αυξημένη ετοιμότητά τους στην περίπτωση εφαρμογής του
μέτρου της οργανωμένης προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών, σύμφωνα με
την 5 η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ
αιτίας Δασικών Πυρκαγιών, με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2».
Οι Δήμοι της Π.Ε. Ευβοίας να θέσουν τις Υπηρεσίες τους, το
προσωπικό τους και τα μέσα που διαθέτουν σε πολύ υψηλή ετοιμότητα και να
λάβουν τα μέτρα σύμφωνα με το σχεδιασμό τους και τις αρμοδιότητές τους
(επιφυλακή προσωπικού, ιδιωτικών μέσων (μηχανημάτων έργων ,
μεταφορικών μέσων κα)) όπως ορίζονται στο υπ. αριθ. Α1309/18-04-2023
(ΑΔΑ:ΡΣΛΘ46ΝΠΙΘ-ΝΛ5) έγγραφο της ΓΓΠΠ με την 5 η έκδοση του Γενικού
Σχεδίου Αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών εξαιτίας δασικών πυρκαγιών με
την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ2», όπως επίσης και στο εγκεκριμένο
επιμέρους σχέδιο τους.

Οι Δήμοι της Π.Ε. Ευβοίας επίσης να τεθούν σε πολύ αυξημένη
ετοιμότητα για την περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της οργανωμένης
προληπτικής απομάκρυνσης πολιτών εντός των διοικητικών τους
ορίων, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια τους και να ενημερώσουν τις
Εθελοντικές Οργανώσεις των περιοχών τους ώστε να ευρίσκονται σε
πολύ αυξημένη ετοιμότητα ώστε να συνδράμουν στο έργο και στις
δράσεις των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών.
Καλούμε τους πολίτες να λάβουν τα παρακάτω μέτρα αυτοπροστασίας
και να ακολουθήσουν στον μέγιστο βαθμό τις βασικές οδηγίες ώστε να
αποφευχθεί η πρόκληση πυρκαγιάς και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι που
ενδεχομένως προκύψουν.
Πιο συγκεκριμένα:
A. ΑΝ ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ:
 Δεν καίμε σκουπίδια ή ξερά χόρτα και κλαδιά κατά τους θερινούς μήνες
 Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές στα δάση ή σε χώρους που υπάρχουν
ξερά χόρτα το καλοκαίρι
 Αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά (π.χ.
ηλεκτροκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου που δημιουργεί
σπινθήρες)
 Δεν πετάμε αναμμένα τσιγάρα
 Δεν αφήνουμε τα σκουπίδια στο δάσος, καθώς υπάρχει κίνδυνος
ανάφλεξης
 Σεβόμαστε τα απαγορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κίνδυνου
Β. ΑΝ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΑΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΜΕΣΑΉ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΔΑΣΟΣ:
 Δημιουργούμε μια αντιπυρική ζώνη γύρω από το σπίτι, καθαρίζοντας σε
ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και φύλλα, τις πευκοβελόνες και
τα κλαδιά

 Κλαδεύουμε τα δένδρα μέχρι το ύψος των 3 μέτρων, ανάλογα με την ηλικία
και την κατάστασή τους
 Απομακρύνουμε τα ξερά κλαδιά από τα δένδρα και τους θάμνους
 Δεν αφήνουμε τα κλαδιά των δένδρων να ακουμπούν στους τοίχους, τη στέγη
και τα μπαλκόνια του σπιτιού – Τα κλαδεύουμε, αφήνοντας απόσταση
τουλάχιστον 5 μέτρων από το σπίτι .Αραιώνουμε τη δενδρώδη βλάστηση έτσι
ώστε τα κλαδιά του ενός δένδρου να απέχουν τουλάχιστον 3 μέτρα από τα
κλαδιά του άλλου
 Δεν τοποθετούμε πλαστικές υδρορροές ή σωλήνες στους τοίχους του σπιτιού
 Δεν τοποθετούμε παραθυρόφυλλα από εύφλεκτα υλικά στα παράθυρα και τις
μπαλκονόπορτες
 Φροντίζουμε ώστε τα καλύμματα στις καμινάδες και τους αεραγωγούς του
σπιτιού να είναι από άφλεκτο υλικό, ώστε να μην διεισδύσουν σπίθες
 Δεν αποθηκεύουμε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι
 Τοποθετούμε τα καυσόξυλα σε κλειστούς και προφυλαγμένους χώρους
 Δεν κατασκευάζουμε ακάλυπτες δεξαμενές καυσίμου κοντά στο σπίτι
 Προμηθευόμαστε τους κατάλληλους πυροσβεστήρες και φροντίζουμε για τη
συντήρησή τους
 Εξοπλιζόμαστε με σωλήνα ποτίσματος, μήκους ανάλογου της περιοχής που
θέλουμε να προστατεύσουμε
 Εξοπλιζόμαστε με μια δεξαμενή νερού, μια απλή αντλία που λειτουργεί χωρίς
ηλεκτρικό ρεύμα και ένα σωλήνα νερού

Γ. ΜΟΛΙΣ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΥΡΚΑΓΙΑ:

Τηλεφωνούμε ΑΜΕΣΩΣ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία (τηλ.199) και
δίνουμε σαφείς πληροφορίες για:

 την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρισκόμαστε
 την τοποθεσία, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς
 το είδος της βλάστησης που καίγεται

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

 1. Μ.Μ.Ε.
 2. ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευβοίας
 3. Δ/νση Αστυνομίας Ευβοίας
 4. Σχολή Πεζικού Χαλκίδας
 5. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας
 6. Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας& Κτηνιατρικής Π.Ε. Ευβοίας
 7. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κ.Μ. Π.Ε. Ευβοίας
 8. Δήμοι Π.Ε. Ευβοίας
 9. Εθελοντικές Οργανώσεις Π.Ε. Ευβοίας
 10. Δ/νση Δασών Ευβοίας
 • Αρμόδιο /-α Δασαρχείο /-α
  Δ/νση Διαφάνειας & Η/Δ Π.Στ.Ε. (για ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα)
MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia