Ο Δήμαρχος του δήμου Κύμης Αλιβερίου κ. Μπουραντάς Αθανάσιος βάσει της απόφασης 529/2023

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησηςκαι της   Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε και  ισχύει. 

2. Τις σχετικές εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων. 

3. Την υπ΄αριθ. 528/2023 απόφαση Δημάρχου περί Αποδοχής παραίτησης του Αντιδημάρχου  Θεοδώρου Αλέξανδρου. 

4. Την υπ΄αριθ. 88/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου. 

5. Την υπ΄αριθ. 90/2022 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχου. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 

Α. Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και ορισμένο Αντιδήμαρχο σύμφωνα με την  88/2022 απόφαση, Δημά Κωνσταντίνο , από 23/2/2023, επιπλέον των καθηκόντων του, όπως: 

Β. Μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής: 

 Κατά τόπο στη ∆ηµοτική Ενότητα Κύμης 

Τον έλεγχο και την εποπτεία – της λειτουργίας των ∆ηµοτικών υπηρεσιών της ως άνω ∆ηµοτικής Ενότητας. 

Την ευθύνη λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της άνω 

∆ηµοτικής Ενότητας. 

Την ευθύνη για την συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας, καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους. 

Την ευθύνη της τήρησης των κανονιστικών αποφάσεων που αφορούν την ΔημοτικήΕνότητα. Την ευθύνη της τέλεσης των πολιτικών γάμων στην Δημοτική Ενότητα. 

Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στην Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Επιβλέπει την τήρηση της καθαριότητας στην χωρική έκταση της Δημοτικής Ενότητας , σε συνεργασία με τον καθ΄ ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο. 

Μεριμνά για τη καλή κατάσταση του εξοπλισμού και της δημοτικής περιουσίας, που  βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα σε συνεργασία με τον καθ΄ύλην αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας για την επίλυση  των προβλημάτων τους και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια .

Υπογράφει βεβαιώσεις , μονίμου κατοικίας και λοιπά διοικητικά έγγραφα (πλην των εγγράφων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου), που εκδίδονται από τις Δημοτικές  Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων  τους. 

Υπογράφει τις άδειες καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, τις ανακλήσεις αυτών  καθώς και τις αποφάσεις σφραγίσεων και αποσφραγίσεων αυτών για τη Δημοτική Ενότητα Κύμης. 

Τον Αντιδήμαρχο κ. Δημά Κων/νο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, θααναπληρώνει ο Αντιδήμαρχος Μαστροκώστας Νικόλαος. 

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
BF95E030-2B14-47AF-A835-415BC42F3584
C48F6475-B1EC-475F-94FC-227226DC0549
72A3FFAA-19DC-41DB-BE84-1B956A60C87C
previous arrow
next arrow

Η παρούσα θα αναρτηθεί, στο διαύγεια, στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και σε µία ημερήσια εφημερίδα του  Νοµού.

Από eXpressEvia