Ξεκίνησε η έκδοση δωρεάν Ψηφιακών Υπογραφών από το Επιμελητήριο Εύβοιας μέσω της πλατφόρμας https://services.businessportal.gr του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η επιχείρηση να δικαιούται έκδοση Ψηφιακής Υπογραφής είναι :

•             Να είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Εύβοιας.

•             Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

•             Η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Κάντα Κωνσταντίνα 2221086452 εσωτ. (6) η τον κο Ανάγνο Νίκο  2221086452 εσωτ. (7).

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia