Το Δ.Σ. του Σωματείου μας συνεδρίασε την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου σε κατεπείγουσα έκτακτη συνεδρίαση προκείμενου να συζητήσει και να αποφασίσει τις δράσεις του, ενόψει του θέματος που έχει προκύψει, με την επιχειρούμενη, από τη Δημοτική Αρχή, εκχώρηση της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων σε ιδιώτη.

Συγκεκριμένα σήμερα (13-12-2022) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χαλκιδέων έχει εισαχθεί το θέμα:

«Περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών για την υπηρεσία με τίτλο «Αποκομιδή – Μεταφορά & Διαχείριση Ογκωδών ΜΗ Επικίνδυνων Αποβλήτων, Ανακτήσιμων Υλικών, Αδρανών & Φυτομάζας του Δήμου Χαλκιδέων, σε Μονάδα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (Μ.Ε.Δ.Α.), για το έτος 2023» και καθορισμού των όρων διακήρυξης διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων.» Προϋπολογισμού 937.440,00 € για το έτος 2023.

Επειδή η σαφέστατη αναφορά σε εκχώρηση της αποκομιδής των απορριμμάτων του Δήμου σε ιδιώτη αποτελεί πράξη παράνομη που βάζει σε άμεσο κίνδυνο την εργασία των συναδέλφων το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα όπως:

Να παραστεί σύσσωμο στην αυριανή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής και να απαιτήσει την απόσυρση του θέματος, των τευχών δημοπράτησης και των σχετικών μελετών.

Οιαδήποτε νέα μελέτη να μην περιλαμβάνει την αποκομιδή απορριμμάτων ή άλλη εργασία που άπτεται των καθηκόντων όλων των Υπηρεσιών του Δήμου. Η κάθε μελέτη οφείλει να καθορίζει επακριβώς τις ενέργειες – εργασίες που θα εκτελεί ο ανάδοχος, να προσδιορίζει επακριβώς τα σημεία που θα παρέχονται οι υπηρεσίες καθώς και το πως θα παρέχονται. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνει για το αν υπάρχουν ανταποδοτικά οφέλη για το Δήμο από την ανακύκλωση – αξιοποίηση των υλικών που θα διαχειρίζονται.

Ενημερώνουμε τους Συναδέλφους μας και τους Δημότες της Χαλκίδας πως σε περίπτωση που η Δημοτική Αρχή εμείνει, σε αυτό που επιχειρεί στις πλάτες όλων μας, θα ασκήσουμε δραστικά τα συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και καθήκοντα.

Δεν υποχωρούμε και δεν παραχωρούμε ούτε χιλιοστό από τα δικαιώματά και τις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών μας. 

Χαλκίδα 12 Δεκεμβρίου 2022

        Ο Πρόεδρος                                                                                  Ο Γραμματέας

ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ                                                          ΚΑΤΣΑΜΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia