Διακήρυξη διαγωνισμού
για τη στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας

Ανακοινώνεται η διακήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια, μεταφορά και
εγκατάσταση σαράντα έξι (46) μονάδων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για τη στέγαση
του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας.
Συγκεκριμένα, προβλέπεται η προμήθεια και εγκατάσταση:
• 17 αιθουσών διδασκαλίας.
• 22 αιθουσών ειδικής διδασκαλίας – εργαστηρίων.
• 1 μονάδας για την λειτουργία κουζίνας.
• 3 μονάδων για W.C. ΑΜΕΑ και W.C. διδακτικού προσωπικού.
• 2 μονάδων για χρήση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και αίθουσας αθλοπαιδιών.
• 1 μονάδας για χρήση υπόστεγου.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων
Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) και της διαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr . Η προθεσμία
παραλαβής των προσφορών λήγει στις 16/12/2022 και ώρα 15:00.
Η εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια:
– Της υπ’ αριθμ. 121/2021 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς
Ελλάδας για τη χρηματοδότηση της Πράξης: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ – ΓΡΑΦΕΙΩΝ) & ΧΩΡΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ (W.C) ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΛΑΦΡΑΣ ΛΥΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 1.344.160
ευρώ με Φ.Π.Α..
– Της υπ’ αριθμ. 20/2022 Σύμβασης του Ταμείου Εθνικής Άμυνας και του Δήμου
Χαλκιδέων, περί παραχώρησης έκτασης εκ του ενεργού Στρατοπέδου «ΠΗΛΙΚΑ».
– Της υπ’ αρίθμ. 462/2022 Πράξης του ΣΤ’ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η
οποία δημοσιοποιήθηκε στις 03/11/2022.
– Της συνυπογραφής Προγραμματικής Σύμβασης, την Παρασκευή 04 Νοεμβρίου
2022, από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τη Δήμαρχο
Χαλκιδέων Έλενα Βάκα για την προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση συνολικά
σαράντα έξι (46) μονάδων συστήματος ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την
στέγαση του ΕΕΕΕΚ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
– Της δημοσίευσης του διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από eXpressEvia