Όλα τα επιθυμητά αποτελέσματα επιτεύχθηκαν με το πέρας της Ημερίδας που
διοργάνωσε το Επιμελητήριο Εύβοιας στο Αλιβέρι με θέμα “Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας”.
Οι συμμετέχοντες επιχειρηματίες είχαν την ευκαιρία, μέσα από τις εργασίες της Ημερίδας
που έλαβε χώρα τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2022 στην Αίθουσα του Γυμνασίου Αλιβερίου, να
λάβουν την πλέον έγκυρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση αναφορικά με τις νέες υποχρεώσεις
τους στον εργασιακό τομέα.
Για την ενδεδειγμένη οργάνωση της ενημερωτικής εκδήλωσης καθώς και για τον άρτιο
συντονισμό της, φρόντισαν οι κ.κ Βαρελάς Βασίλειος, Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Εύβοιας / Φοροτεχνικός και Νταβαρίας Αντώνιος, Πρόεδρος
Τμήματος Υπηρεσιών Επιμελητηρίου Ευβοίας / Φοροτεχνικός. Στον τομέα αυτό, πολύτιμα
συνέβαλε και η κα Κόλλια – Βότση Σοφία / Προέδρος Εμπορικού Τμήματος Επιμελητηρίου
Ευβοίας.
Για την εξειδικευμένη ενημέρωση και κατάρτιση των Μελών του Φορέα, φρόντισαν οι
εισηγητές, κ. Δεσπότης Αντώνης, Οικονομολόγος Α.Ε.Ι. / Σύμβουλος Εργασιακών Σχέσεων
τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων και κα Γαλανοπούλου Χαραλαμπία, τ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προγραμματισμού & Συντονισμού Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Σ.ΕΠ.Ε.
Οι εν λόγω διακεκριμένοι σε θέματα Εργατικής Νομοθεσίας εισηγητές, ενημέρωσαν τους
επιχειρηματίες της ευρύτερης περιοχής επι της ακόλουθης θεματολογίας.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow


Υλοποίηση του Εργάνη II (άρθρο 73 του Ν.4808/2021).
Τα νέα έντυπα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ για τους Όρους Ατομικής Σύμβασης Εργασίας & δήλωση των
χρονικών ορίων.
Απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων (01/11-30/11/2022) [ Πώς ολοκληρώνεται η
απογραφική διαδικασία των επιχειρήσεων στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Πώς θα απογράφονται
εργαζόμενοι που αφορούν νέες προσλήψεις που θα γίνουν μετά τη λήξη της προθεσμίας
για την απογραφική διαδικασία – Δήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργασιακής Σχέσης ].
Ψηφιακή Οργάνωση του χρόνου εργασίας [ Για σταθερό ωράριο εργασίας – Για
μεταβαλλόμενο ωράριο εργασίας – Για πάσης φύσεως Νόμιμες Άδειες – Πώς δηλώνονται τα
διευθυντικά στελέχη/πρόσωπα εμπιστοσύνης στο ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ – Τρόπος υποβολής των πιο
πάνω εντύπων – προθεσμίες υποβολής ].
Αναδιαμόρφωση του εντύπου (Ε3) για νέες προσλήψεις – τρόπος συμπλήρωσής του.
Ψηφιακή Κάρτα [ Επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στο πιλοτικό πρόγραμμα- Λοιπές επιχειρήσεις

Από eXpressEvia