Ο Βουλευτής Ευβοίας Θανάσης Ζεμπίλης ορίστηκε εισηγητής στο πρώτο Σχέδιο Νόμου που εισάγεται για επεξεργασία στις αρμόδιες επιτροπές μετά τις θερινές διακοπές της Βουλής.  Πρόκειται για ένα σημαντικό Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τίτλο: «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/770 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών (L136), καθώς και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/771 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2019, σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις συμβάσεις για τις πωλήσεις αγαθών, την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2394 και της Οδηγίας 2009/22/ΕΚ, και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/44/ΕΚ (L136)», το οποίο κατατέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και θα συζητηθεί σήμερα στην αρμόδια διαρκή επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης. 
Με την ενσωμάτωση των ανωτέρω δύο οδηγιών στην εθνική έννομη τάξη επιχειρείται να συγκροτηθεί ένα ενιαίο συστηματικό σύνολο, λειτουργικά εναρμονισμένο, στενά συνδεδεμένο και αλληλοσυμπληρούμενο, που διαπνέεται από συναφή νομοθετική σύλληψη, με βασικό στόχο την εύρυθμη λειτουργία της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Επί της ουσίας, επιχειρείται η διαμόρφωση ενός ομοιόμορφου κανονιστικού πλαισίου για την ρύθμιση των θεμάτων που απορρέουν από την ψηφιακή οικονομία και τεχνολογία στο δίκαιο των συμβάσεων και τις πωλήσεις αγαθών.  
Οι διατάξεις του παρόντος Σ/Ν αντανακλούν την στρατηγική της ΕΕ, η οποία εστιάζει στα εξής: α) την ταχύτερη ανάπτυξη της ψηφιακής ενιαίας αγοράς προς όφελος τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων β) την εξάλειψη των βασικών φραγμών που σχετίζονται με το δίκαιο των συμβάσεων και παρεμποδίζουν τις διασυνοριακές συναλλαγές. Οι ενιαίοι κανόνες θα μειώσουν την αβεβαιότητα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και οι καταναλωτές λόγω της πολυπλοκότητας του νομικού πλαισίου και των δαπανών που επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις και οι οποίες προκύπτουν από τις διαφορές στο δίκαιο των συμβάσεων των κρατών μελών γ) την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών με τον καθορισμό ενιαίων κανόνων με σαφή δικαιώματα για τους καταναλωτές δ) τον περιορισμό των περιπτώσεων του αθέμιτου ανταγωνισμού εξαιτίας των μεγάλων αποκλίσεων στους εθνικούς κανόνες των κρατών μελών, που αποτελεί μία βραδυφλεγής βόμβα για την εύρυθμη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς και ε) στο να εξασφαλίσει στους καταναλωτές το ίδιο επίπεδο προστασίας, είτε όταν πραγματοποιούν διαδικτυακές αγορές από όλη την ΕΕ, είτε όταν ψωνίζουν σε φυσικό κατάστημα, και θα καλύπτει όλα τα αγαθά, συμπεριλαμβανομένων των αγαθών με ψηφιακά στοιχεία.

MAYEVO-2-2
MAYEVO-1-1
EDFEF156-82E9-4F6F-AE22-F15E6BCDF0BA
EBAC1236-B435-42E3-9CE6-F72725169F16
previous arrow
next arrow

Από admin